Slide background
Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Genel Görünüm

MEÜ. TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

 

Tıp fakültesi ve hastanesi olarak Kalite belgesi alma ve buna yönelik hazırlıkların yapılması kararından sonra yapılan bir dizi çalışma sonrası 30.10.2003 Türk Standartları Enstitüsün den belge almıştır.

Kalite Yönetimi Koordinatörü ve üyeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanır. Fakültede ve Hastanede çalışmakta olan personelden oluşan üyelerden birinin, herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerine yeni üye atanır.


Kalite Yönetimi Koordinatörlüğünün Görevleri;

Fakülte ve Hastanemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, Kurum kalite kültürünün yerleşmesi ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak,

Fakülte ve Hastanemizde yapılacak "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak yılda bir kez yapılmakta olan ‘’dış değerlendirme’’ ve belgelendirme sürecine hazır olmak.

Buna göre; Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, Fakülte ve Hastanemizde kalite yönetim sisteminin uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, tüm akademik ve idari birimlerinde uygulanan süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Ayrıca; Hastanemizde Sağlık Bakanlığınca yürütülen Sağlıkta Kalite Standartları Hastane (SKS) yürütülmektedir.

 

Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Faaliyetleri;

 İlgili yönetmelik ve yönergelere uygun kalite sistem dokümanlarını hazırlar, onaylatır ve sürekli olarak gözden geçirir.

Kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilgili akademik ve idari birimlere dağıtımını sağlar ve doküman dağıtımı ile ilgili kayıt sistemini oluşturur.

Kalite sistem dokümanlarının güncelliğini takip eder, güncelliğini yitiren dokümanların revizyon takibini yapar.

Kalite kayıtlarının ilgili birimlerde, düzenli olarak takibini ve saklanmasını sağlar.

Akademik ve idari hizmetleri geliştirmeye yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün doğrulanması, gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için gereken iç tetkikleri planlar ve gerçekleştirir, tetkik sonuçlarını içeren iç tetkik raporlarını hazırlar

Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik hastalara ve personele anketler uygular ve değerlendirir.

Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlar.

Kalite sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve yılda en az bir defa Üst Yönetimi Bilgilendirme toplantısı düzenler.

 

KOORDİNATÖRLÜK ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Seyran BOZKURT      (Yönetim Temsilcisi)     

Doç. Dr. Aydemir ÖLMEZ                              

Doç. Dr. Gülçin YAPICI                                  

Doç. Dr.Gülhan OREKİCİ TEMEL                        

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SELVİ                                                    

Ecz. Deniz UTKU                                             

Fak. Sekreteri Dilek ÖZDEMİR                     

Big. İşlt. Mustafa PULURLUOĞLU                 

Hemşire Özgür COŞKUN                              

Biyolog Bağnu POLAT                                   

Fatma ÖZYAZGAN                                         

Fatma BOLAÇ 

Şimal CAN


DOKÜMANLAR

Kalite Politikası

Organizasyon Şeması

Misyon Vizyon

Yönetimin Sorumluluğu

İç Değerlendirme Raporu